2013 г.: Нови срокове за внасяне осигурителните вноски и подаване на декларации

07.03.2013

Една от съществените промени, които законодателят прие в края на 2012 г., е въвеждането от 1 януари 2013 г. на единната данъчна сметка. Това означава, че данъчно задълженото лице превежда по единна сметка дължимите данъци, осигурителни вноски и лихви, като с постъпилите суми се погасява най-старото декларирано задължение.

Паралелно с въвеждането на единната сметка са направени и редица промени в данъчното и осигурително законодателство, които се отнасят до уеднаквяване на сроковете за внасяне на осигурителните вноски и данъка върху доходите. В тази връзка, считано от 1 януари 2013 г.:

§        осигурителните вноски, дължими за доходите от трудови възнаграждения се внасят еднократно до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляване (т.е. полагане на труда). Това означава, че при плащане на аванс вече не се дължат осигурителни вноски. В случаите, когато трудовото възнаграждение не е определено до 25-то число на месеца, следващ този в който е положен труда, осигурителните вноски се внасят върху минималния осигурителен доход, а разликата, се внася в срок до края на същия месец.

§        данъкът върху доходите от трудови правоотношения се внася в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на получаване на трудовото възнаграждение. Както и досега върху платения аванс не се дължи данък върху дохода, с изключение на случаите, когато поради финансови или други причини работодателят изплаща само част от трудовото възнаграждение. В тези случаи на частично изплащане на работната заплата, данъкът върху дохода се определя върху платената за месеца сума.

В резултат на променените срокове за внасяне на данъка и осигурителни вноски за доходите от трудово правоотношение са направени изменения и допълнения в съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Всички изменения и допълнения са направени в Наредба № Н-8 от 2005 г. и също са сила от 01.01.2013 г.

По-съществените промени обхващат редът и сроковете за деклариране на персоналните данни за всяко лице, получило трудови доходи (трудово възнаграждение, осигурителен доход, дължим данък и нетно възнаграждение). Както и досега тези данни се декларират месечно с подаване на декларация образец 1. Новото е, че срокът за подаване на декларацията е до 25-то число на месеца, следващ месеца на полагане на труда.

В случаите, когато трудовото възнаграждение за месеца е начислено след този срок, декларация образец 1 се подава 2 пъти. Първата декларация се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на полагане на труда. В нея се посочва само минималния осигурителен доход за съответната дейност, като данни за начислен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ. не се подават. Втората декларация се подава в срок до края на месеца, следващ този на полагане на труда. Декларацията е с код корекция, като в нея се посочват данните за начисления ДОД и при необходимост коригирания осигурителен доход.

При начисляване и изплащане на допълнително материално стимулиране, декларация образец 1 се подава до 25-то число на месеца следващ месеца на начисляването.

Декларирането на дължимите от работодателя осигурителни вноски и данък върху дохода е чрез декларация образец 6, която се подава в сроковете за подаване на декларация образец 1, т.е.:

§                   в случаите, когато трудовото възнаграждение за месеца е начислено и изплатено до 25-то число на следващия месец, декларация 6 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца на полагане на труда;

§                   в случаите, когато трудовото възнаграждение за месеца е начислено след този срок, декларация образец 6 се подава също 2 пъти. Първата декларация се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на полагане на труда. В нея се посочват осигуровките, дължимите върху минималния осигурителен доход, като данни за начислен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ не се подават. Втората декларация 6, с разликите в размера на дължимите осигурителни вноски, определени на база реално начисленото трудово възнаграждение, както и дължимия данък върху дохода се подава в срок до края на месеца, следващ този на полагане на труда.

§                   в случаите, когато са начислени и изплатени допълнителни доходи извън месечното трудово възнаграждение, декларация 6 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляване и изплащане;

При подаване на декларация образец 6, законодателят е предвидил едно изключение, а именно когато се подават данни само за дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ, декларацията се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъка е удържан или през който по трудовите възнаграждения са направени само частични плащания, съгласно указаното в чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ.

Всички данъчни и осигурителни задължения (плащанията към бюджета, НОИ и НЗОК) се превеждат по една сметка, а именно, досегашната сметка за републикански данъци на съответното ТД на НАП, като се прилага само един код за вид плащане - 11 11 11. Единственото изключение е за плащанията на осигурителните вноски за ДЗПО. Те продължават да се внасят по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като само за тях се прилага код за вид плащане 58 11 11.

Работодателите нямат право да избират, кое задължение да погасяват. При превод, задълженията се погасяват по реда на възникването им, т.е. системата за плащане, автоматично покрива първо, най-старото задължение. В случай че са налични няколко задължения с един и същи падеж, те се погасяват пропорционално на главниците им.

От 1 януари 2013 г. банките разрешават теглене на пари за изплащане на трудови възнаграждения, независимо от това дали са внесени дължимите осигурителни вноски и без изискването за попълване на декларацията за банките по чл. 7, ал.8 КСО, с която се декларираше, че осигурителните вноски за внесени.

Въвеждането на единната сметка е в резултат на промени в ДОПК, КСО, ЗКПО, ЗДДФЛ и др. закони. Промените се отнасят до реда и начина на погасяване на задълженията, сроковете за деклариране и плащане, олихвяването и пр. Променена е самата информационна система на НАП чрез разширяване на съществуващите вече електронни услуги и най-вече чрез въвеждане на нови услуги, каквато е напр. „Справка за задълженията".

Отворете в pdf - тукКоментари (0)

Няма коментари

Добави коментар

Архив

Покажи всички публикации от избрания период: